Київський професійно-педагогічний
фаховий коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ


[1] [2] [3] 4 [5] [6]

Від індустріального технікуму - до Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Більш широкими та плідними стали міжнародні зв’язки коледжу. Колектив коледжу реалізує спільні проекти з навчальними закладами зарубіжних країн, бере участь в проектах Європейського Фонду Освіти, Міжнародної організації праці, фонду “Відродження” та ін.

У 1995 р. в рамках спільного українсько-німецького проекту “Трансформ” разом з Федеральним інститутом професійного навчання та Академією економіки (ФРН) була започаткована програма підготовки фахівців комерційної діяльності. На базі коледжу створено Модельний центр з навчально-тренувальною фірмою (НТФ) для навчання і підвищення кваліфікації фахівців. Досвід підготовки впроваджено в інших навчальних закладах, сьогодні створено мережу, що охоплює в Україні 16 навчально-тренувальних фірм. Впровадження в навчальний процес інноваційних технологій висуває і нові вимоги до педагогічних працівників професійно-технічних закладів освіти. Викладачі Модельного навчального центру неодноразово проходили стажування в навчально-тренувальних фірмах Німеччини. Знайомилися з новою технологією навчання, організаційною структурою та методичним забезпеченням навчально-тренувальної фірми. Після закінчення стажування в Німеччині вони пройшли стажування на торгівельних підприємствах У країни.

Навчання в умовах навчально-тренувальної фірми за даною технологією спрямоване не на оволодіння знаннями та навичками взагалі, а на виконання (тренування) конкретного виду діяльності, що дає змогу краще та швидше адаптуватися в ринкових умовах. Навчальний процес у навчально-тренувальних фірмах організовано таким чином, що студенти знайомляться як із загальноприйнятими, так і з новітніми методами відповідної галузі. Вони самостійно на робочих місцях під керівництвом викладача-інструктора оволодівають операціями в усіх відділах тренувальної фірми, а також досвідом роботи в колективі, прийняття рішень, усунення конфліктів та ін.

Таким чином, професійне навчання здійснюється в процесі конкретної практичної діяльності з широким використанням сучасної інформаційно-обчислювальної техніки та засобів комунікації.

Ще одна нова форма підготовки в системі навчально-тренувальних фірм — міжнародні та національні ярмарки. Вона використовується в Україні в процесі підготовки спеціалістів для підприємницької діяльності.

Навчально-нормативно-методична документація для таких спеціальностей, як комерсант зовнішньої та оптової торгівлі, комерсант офісу, створювалась у процесі українсько-німецького співробітництва, виконувалися завдання щодо створення, відпрацювання Концепції організації навчання з урахуванням потреб ринку України за спеціальністю — комерційна діяльність таких спеціалізацій, як менеджер офісу, менеджер оптової та зовнішньої торгівлі, секретар-референт. Результатом спільної роботи стала розробка основного курсу зі спеціальності комерційна діяльність. Нові технології та методики розвивають у студентів нове ставлення до навчання, вселяють їм упевненість у собі, підвищують їхні шанси на працевлаштування.

У Модельному навчальному центрі коледжу пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації викладачі-інструктори навчально-тренувальних фірм професійно-технічних навчальних закладів України, що входять до Асоціації «Централь НТФ».

За підтримки фонду “Відродження” створено юридичну клініку, діяльність якої спрямована на набуття студентами юридичного факультету практичних навичок під час консультування учнів професійно-технічних навчальних закладів м. Києва, соціально незахищеної молоді та малозабезпечених верств населення.

Участь у спільному американо-українському проекті “Університети-побратими Україна - США: Американські студії”, залучення до читання лекцій професорів із Вашингтонського університету (США) розширила можливості для студентів в опануванні англійською мовою, удосконаленні комунікативних здібностей.

Участь у Міжнародному проекті України і Росії за підтримки Європейського Фонду Освіти “Підприємництво в освіті і навчанні” сприяє розвитку у викладачів та студентів підприємницьких навичок, культури підприємництва, готовності до роботи в команді , а також передачі отриманих знань іншим викладачам. За результатами проекту до навчальних планів введено новий курс «Основи підприємницького успіху».

У рамках програми ПРООН/МОП з розвитку гнучких модульних технологій навчання коледж співпрацює з Міжнародною організацією праці. Нашими викладачами розроблено модульну програму «Організатор малого бізнесу». На замовлення Київського обласного та міського центрів зайнятості вона пройшла апробацію з групою незайнятого населення.

До основних напрямів використання зарубіжного досвіду з метою входження професійної та вищої освіти України до європейської системи освіти можна віднести: досвід співпраці із службою зайнятості, нові організаційно-педагогічні форми професійної підготовки відповідно до умов конкретної галузі

Діяльність колективу коледжу, науково-дослідної лабораторії сьогодні спрямована на розвиток наукових досліджень, впровадження в навчально-виховний процес новітніх освітніх та інформаційних технологій, випереджувального навчання, підготовку педагога професійної школи нової генерації, на спроможність інтегруватися у світовий освітній простір.

У результаті наукових досліджень дійшли теоретично обґрунтованого висновку, що в сучасних умовах спрямованість науково-методичної роботи визначається повсякденними потребами і перспективами розвитку навчального закладу, який має постійно розробляти зміст, визначати форми і методи навчально-виховного процесу, нові прогресивні технології навчання. Тому основою в методичній роботі стає активна творча, пошукова, теоретична і експериментальна робота, спільна дослідницька діяльність педагога і студента. Залучення студентів до науково-методичної роботи разом з викладачами сприяє розкриттю педагогічних здібностей студентів, специфічних суб'єктивних відносин співпраці викладача і студента. Це стає дуже важливим в умовах функціонування багаторівневої професійно-педагогічної освіти. Педагог нового типу повинен мати не тільки добрі професійні знання, а й широку ерудицію, високу інформаційну та комунікативну культуру, здатність до мотивації студентів.

На базі Коледжу проведено 6 міжнародних науково-практичних конференцій спільно з Інститутом педагогіки і психології професійної освіти (нині Інститутом педагогічної освіти і освіти доросли) АПН України з проблем підготовки педагога професійної школи (1999, 2001, 2003, 2005, 2007) за такою тематикою:

Корисні посилання