Київський професійно-педагогічний
фаховий коледж імені Антона Макаренка

МИ ПРАЦЮЄМО ПРОФЕСІЙНО, КОМПЕТЕНТНО, КОНСТРУКТИВНО, ТВОРЧО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ


[1] 2 [3] [4] [5] [6]

Від індустріального технікуму - до Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

За роки підготовки педагогічних кадрів для професійно-технічних навчальних закладів спеціальність майстра виробничого навчання, викладача спеціальних предметів з технічної переформувалась в педагогічну. У 1990 році вперше було введено спеціальність “Професійне навчання, спеціальні і технічні дисципліни”. Відтоді інженерно-педагогічна освіта почала трансформуватися в професійно-педагогічну: з’явилась можливість створення дисциплін, які виходять за рамки інженерно-технічної сфери. Постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 року № 325 «Перелік напрямів підготовки фахівців з вищою освітою професійним напрямом, спеціальностям різних кваліфікаційних рівнів і робочих професій» спеціальність «Професійне навчання» введена в галузь знань «Освіта» за напрямком підготовки фахівців з вищою освітою «Педагогіка».

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року № 507 «Про перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями» спеціальність «Професійне навчання» (за профілем підготовки) введена в галузь знань «Педагогічна освіта».

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р.

№ 1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра» у галузі знань «Педагогічна освіта» визначено напрям підготовки «Професійна освіта (за профілем)».

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» зазначена назва спеціальності «Професійна освіта (за профілем підготовки)» напряму підготовки «Професійна освіта (за профілем)» галузі знань «Педагогічна освіта».

Однак, необхідно зазначити відмінність системи педагогічної освіти і професійно-педагогічної освіти з позиції суспільного призначення. Відмінність полягає в тому, що система педагогічної освіти спрямована на підготовку вчителів для професійної діяльності в процесі навчання загальноосвітнім предметам в системі загальної середньої освіти (предметна галузь – загальноосвітні дисципліни), а система професійно-педагогічної освіти здійснює підготовку педагогів професійної школи для професійно-технічних навчальних закладів (майстрів виробничого навчання, викладачів, педагогів) для професіональної професійно-технічної діяльності (предметна галузь - професія).

Професійно-педагогічна освіта покликана формувати педагога професійної школи, здатного розвивати особистість учня, виховувати в нього відповідальність за своє професійне майбутнє і підвищення професійної кваліфікації.

Отже, фактично традиційна педагогічна освіта і професійно-педагогічна освіта не зіставляються між собою як загальне і часткове, а органічно доповнюють одна одну.

Професійно-педагогічна освіта спрямована на забезпечення підготовки педагогічних кадрів всіх груп професій для професійно-технічних та вищих навчальних закладів, первинної професійної підготовки, навчання незайнятого та працюючого населення. Мета полягає в задоволенні індивідуальних потреб громадян в особистісному та професійному зростанні, а також забезпеченні потреб держави в кваліфікованих педагогах професійної школи високого рівня компетентності та культури, здатних розвивати особистість учня, виховувати в нього відповідальність за своє професійне майбутнє і підвищення професійної кваліфікації, готових творчо працювати в професійних навчальних закладах різного рівня акредитації та типу, сприяти подальшому соціально-економічному розвитку суспільства.

З 1991 р. у коледжі започатковано психолого-педагогічну підготовку за заочною формою навчання для працюючих викладачів і майстрів виробничого навчання з інженерною та середньою спеціальною освітою.

З 1992 р. у коледжі розпочалась експериментальна робота з професійного навчання, в рамках якої відпрацьовувалась модель підготовки педагога нового типу, котрий поєднує функції майстра виробничого навчання і викладача спеціальних дисциплін – педагога професійного навчання. У результаті експерименту було концептуально обґрунтовано доцільність поєднання таких функцій. Розширення номенклатури професій, орієнтація їх на сфери послуг, економічні напрями та впровадження інноваційних технологій навчання також потребують педагога нової генерації. Впровадження інноваційних технологій навчання, інформаційних технологій вимагає підготовки якісно нового педагога професійної школи, який готовий до роботи в нових умовах, здатний адаптуватися до педагогічних інновацій і швидко реагувати на сучасні і перспективні процеси соціального і економічного розвитку суспільства.

За ініціативою Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка Міністерством освіти і науки України у 2001 році порушено клопотання і в установленому порядку до Державного класифікатора професій ДК 003-95 (зміни та доповнення №4 - 2002р., №5 - 2003р.) введено нову професію “Педагог професійного навчання (за профілем підготовки)”, затверджена Тимчасова кваліфікаційна характеристика професії “Педагог професійного навчання” (31.07.2001). внесено зміни до Закону України «Про професійно-технічну освіту».

Педагог професійного навчання може проводити не тільки виробниче навчання, а й теоретичні заняття із спеціальних предметів.

Наближене до практики навчання забезпечує гнучкість і постійну орієнтацію на життєві потреби. При ступеневій системі освіти студенти мають змогу проходити практику на першому ступені навчання. Це дає можливість керувати процесом формування сучасного фахівця. Студенти швидко адаптуються в ролі педагога і проявляють творчі здібності, а викладачі можуть постійно спостерігати за тим, як вони застосовують здобуті знання та вміння в реальних умовах, а також аналізувати свою педагогічну діяльність і коригувати навчально-виховний процес.

На теоретичних заняттях учні складають технологічні процеси виготовлення виробів, роблять розрахунки, а на практичних — використовують свої знання для виготовлення виробу безпосередньо й під керівництвом педагога.

Корисні посилання